FANDOM


Normalization คือ การปรับการ scale ของ Attack Power ให้เข้ากับความเร็วอาวุธที่สวมใส่อยู่


ความเป็นมา Edit

ในสมัยก่อนนั้น ที่ไม่มีระบบ Normalization การ scale ของ Attack Power เป็นไปตามสูตร Damage from Attack Power = Weapon Speed x AP / 14 ซึ่งในตอนนั้นการคิด Damage ของการกดใช้ Instant Weapon Damage Spell จะใช้สูตร Damage = Average Weapon Damage + (Weapon Speed x AP / 14) ผลก็คืออาวุธบางชนิดที่ Speed ช้ามากๆ จะสร้าง DPS ได้มากกว่าอาวุธที่ตีได้ไวกว่าและระดับเหนือกว่า เพราะได้ bonus จากการ scale Attack Power ที่สูงกว่า ในภายหลัง Blizzard ได้แก้ปัญหานี้โดยการใส่ระบบ Normalization เข้ามา


การ Normalization Edit

ในสมัย patch 1.8 ที่ไม่มีการ Normalized เคยเป็น Damage = Average Weapon Damage + (Weapon Speed x AP / 14)

ในปัจจุบัน Damage = Average Weapon Damage + (Normalization Modifier x AP / 14)

Normalization Modifier

  • มีค่าเป็น 1.7 เมื่อใช้ Daggers
  • มีค่าเป็น 2.4 เมื่อใช้ One-handed Weapons
  • มีค่าเป็น 3.3 เมื่อใช้ Two-handed Weapons
  • มีค่าเป็น 2.8 เมื่อใช้ Ranged Weapons
  • มีค่าเท่ากับ Weapon Speed สำหรับท่าที่ไม่โดน Normalized


Abilities Affected by Normalization Edit

Rogue


Warrior


Hunter


Death Knight


Paladin


Abilities Unaffected by Normalization Edit

Rogue


Shaman


Warrior


Death Knight

รับข้อมูลจาก "https://wowwiki.fandom.com/th/wiki/Normalization?oldid=444"