World of Warcraft Wiki Thai Wiki
Advertisement

macro คือชุดคำสั่ง / หลายๆคำสั่ง(หรืออาจมีแค่คำสั่งเดียว) ตัวอย่างคำสั่ง /:

 • /say (/s)
 • /whisper (/w, /talk, /t)
 • /reply (/r)
 • /emote (/e, /em, /me)
 • /dance
 • /spit

มาโครสามารถช่วยให้ใช้คำสั่ง / หลายๆคำสั่งโดยกดเพียงปุ่มเดียวได้เช่น สมมุติต้องการที่จะตระโกนว่า เต้น! แล้วให้ตัวละครเราเต้น.

/y เต้น!
/dance

List of Slash Commands รวบรวมคำสั่ง / ไว้ทั้งหมด

เริ่มต้นเขียน macro[]

ตัวอย่างหน้าต่างมาโคร

ขึ้นแรก, เปิดหน้าต่างมาโครโดยการเปิดหน้าต่างตัวเลือก (กด ESC) แล้วคลิกที่ Macros,หรือ โดยพิมพ์ /macro (/m) ในหน้าต่างแชท. ตรงส่วนบนของหน้าต่างมาโคร,u 2 แทบ : General Macros and ชื่อตัละคร Specific Macros. General macros เป็นมาโครที่เซฟไว้สำหรับใช้ร่วมกันทุกตัวละครใน account นั้นๆ. Character specific macros เป็นมาโครที่เซฟไว้ใช้กับเฉพาะตัวละครนั้นๆ. ข้างใต้แทบจะมีช่องว่างสำหรับโชว์มาโครที่เซฟไว้. และข้างใต้ช่องนั้น, จะมีช่องเล็กๆสำหรับแสดงมาโครที่เราเลือกไว้พร้อมกับปุ่ม Change Name/Icon อยู่ถัดไป. ส่วนข้างใต้นั้นอีกจะมีช่องสำหรับเขียนมาโคร.

หากต้องการจะเขียนมาโครใหม่, คลิกปุ่ม New. จะเผยหน้าต่างใหม่ให้เลือกไอค่อนและตั้งชื่อมาโคร.แต่ถ้าเลือกไิอค่อน เครื่องหมายคำถาม ({{{1}}}), ตัวเกมจะเลือก icon ให้โดยอัตโนมัติโดยขึ้นอยู่กับว่ามีสกิล หรือ ไอเทมอะไรอยู่ในมาโครนั้นบ้าง. หลังจากเลือก icon เสร็จแล้วกดปุ่ม Okay.

ข้อควรจำ: เราสามารถเลือกไอค่อนที่แสดงแทนเครื่องหมายคำถามด้วยคำสั่ง #show. เราสามารถตั้งชื่อมาโครซ้ำกันได้แต่ไม่แนะนำ, เพราะ คำสั่งของมาโคร และแอดออนบางตัวใช้ชื่อของมาโครในการอ้างอิง.

ทีนี้เราจะเห็นไอค่อนของมาโครที่เราเลือกโผล่มาในหน้าต่างหลักมาโคร เราสามารถเลือกที่ไอค่อนนั้นๆแล้วเริ่มเขียนมาโครได้ทันที.

Note: แต่ละมาโครจะมีตัวอักษรได้สูงสุด 255 ตัวอักษร ลือกันว่าเพราะข้อมูลของมาโครจะบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ (ตั้งแต่ patch 3.0.2).

หลังจากที่เขียนมาโครเสร็จ ลากไอค่อนของมาโครไปไว้ที่ action bar ก็สามารถใช้ได้ทันทีเหมือนสกิลอื่นๆ ข้อมูลคำสั่งของมาโครจะบันทึกทันทีหลังจากที่ปิดหน้าต่างมาโครหรือใช้มาโคร.

Casting spells[]

พิมพ์ /cast (ชื่อ spell,pet spell,item) จะเป็นการร่าย หรือใช้ความสามารถของไอเทม ตัวอย่าง:

/cast Shadow Word: Pain

ตามคำสั่งนี้ตัวละครของเราจะร่ายเวทย์ Shadow Word: Pain ระดับสูงสุดทันที.

เราสามารถเขียนคำสั่งมาโครให้ตัวละครเราพูดประโยคที่เราต้องการเวลาเราร่ายสกิลใส่ศัตรู:

/cast Polymorph
/p กำลังเสก %t ให้เป็นแกะ!!!

addon AfterCast. เป็นแอดออนที่จะทำคำสั่ง / หลังจากที่เราใช้สกิล เช่น:

/aftercast /p ช่วยคลิกขวาที่ portal หน่อยจะซัม %t
/cast Ritual of Summoning

Notes about spell names and ranks[]

The /cast command is pretty picky when it comes to your spell name. In order for it to successfully cast a spell you must use correct spelling, punctuation, spacing, etc. The best way to guarantee you enter the right name is to open your spell book while writing the macro, place your cursor in the macro where the spell should be, and shift-click the spell in your spell book. This will enter the exact name of the spell including its rank like the following:

/cast Shadow Word: Pain(Rank 5)

You can safely remove the (Rank 5) from the macro and it will automatically pick the highest rank—assuming you want to, of course; there are many situations where it is advantageous to use a particular rank (like specific timing on a Warlock's banish). Beware, though... Some spells with parentheses in their name may need some coddling. For example, using shift-click on a Druid's feral Faerie Fire spell produces the following macro:

/cast Faerie Fire (Feral)(Rank 2)

If you remove the entire (Rank 2), the internal code that translates the spell name gets confused by (Feral) thinking it is a rank and the spell doesn't cast. You will have to change it to the following in order for it to work as expected:

/cast Faerie Fire (Feral)()

The empty parentheses are seen as the rank since they're at the end. Because they're empty, the parser picks your highest rank and casts the spell. You can also use empty parentheses for other spells, but with the 255 character limit, space is definitely an issue (see Part III for a workaround).

Using items and trinkets[]

Simple answer: the same way you cast a spell. The command for using an item is (you guessed it) /use. Like /cast, its simplest form takes the name of the item you want to use:

/use Green Mechanostrider

There are also a couple other forms of the /use command:

/use <inventory slot>[]

This form of use allows you to use an item in the specified slot. See also InventorySlotId for lists of the slot numbers. Example:

/use 13

Uses whatever is in your top trinket slot.

/use <bag> <slot>[]

You can also use an item in a specific bag location. Lets say you always keep the food you want to feed your pet in the first slot of your backpack. You can easily write a macro to feed your pet as follows:

/cast Feed Pet
/use 0 1

Bags are numbered 0-4 from right to left (0 is always the backpack) and the slots are numbered starting at 1 going left to right, top to bottom (like reading):

1 2 3 4
5 6 7 8
...

or

   1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
...

Trading risk of confusion for completeness, I'll let you know that /cast and /use function exactly the same way. /cast can use items and /use can cast spells. This isn't very useful for simple macros like you've seen so far. However, when you start dealing with macro options and sequences you'll be happy to know that you can intermingle items and spells in the same command.

Multiple actions with one click[]

In general, you cannot cast more than one spell with a single click of a macro. Most spells and some items trigger the global cooldown (GCD) which keeps you from taking too many actions at once. Even if a spell fails to cast, if it would trigger the GCD, it prevents subsequent /casts in the macro from running. This was not the case prior to patch 2.0 which is why you may still come across macros like the following:

/cast Overpower
/cast Execute
/cast Mortal Strike
/cast Sunder Armor

Macros like this do not work anymore. As soon as Overpower fails to cast, the game will block all the other spells from casting as well, even though the GCD is not actually triggered.

There is a bit of good news, though. Certain spells can actually be cast at the same time in a single macro. Any spell that is instant and does not trigger the GCD can be followed by another cast ("Next Melee" abilities like Heroic Strike fall under this category too). The spell's tooltip will tell you if it's instant, but you have to use the spell (or check a spell database site like thottbot.com) to know if it triggers the GCD.

Prior to patch 2.3 it was necessary to place a /stopcasting command after the instant, non-GCD spells (but not items). The game engine assumed that after the first /cast is attempted, a spell is now in progress. /stopcasting removes this assumption and prevents the "Another action is in progress" error. Since the spell is instant, /stopcasting does not actually cancel the cast. Example:

/use Talisman of Ephemeral Power
/cast Arcane Power
/stopcasting
/cast Presence of Mind
/stopcasting
/cast Pyroblast

Note that since patch 2.3, this is no longer necessary. The above macro can be shortened to:

/use Talisman of Ephemeral Power
/cast Arcane Power
/cast Presence of Mind
/cast Pyroblast

Targeting[]

Targeting is another common task in macros. This is accomplished either by using dedicated targeting slash commands which actually change your target or by using the [target=] macro option on commands that accept them. When you use the macro option, you are actually casting the spell or using the item directly on the unit without changing targets. Macro options will be covered in great detail in Part II. For now, I'll show you how to use the targeting commands.

The most basic targeting command (unsurprisingly) is /target. Its use is as simple as

/target Cogwheel

/target does a closest match which means if you do /target Cog and I'm standing near you (and no one named Cog is) it will target me. This is a plus or a minus depending on your situation. Unfortunately, it will also target irrelevant units (like corpses). This makes macros like the following much less useful than they might first appear.

/target Blackwing Mage
/cast Curse of Agony

If no Blackwing Mages are around, this might target someone in your raid who happens to have the letters B and L in their name. While they're safe from the wrath of your curse, it's still a bit disconcerting. Another problem is that it may target something 100 yards behind you that you don't really care about. (Patch 2.3 added the /targetexact command to eliminate part of the problem.)

In addition to specifying the name of someone you would like to target, you can also provide a unit ID. Unit IDs are a way to identify a particular character, mob, NPC, etc. For instance, your current target can always be accessed by the "target" unit ID (obviously not the most useful for the command we're discussing at the moment :P). You yourself are accessed by the "player" ID, and if you have a pet it would be referenced by "pet." You can also append "target" to the end of any valid unit ID to arrive at that unit's target. There is a joke about Kevin Bacon involving a macro like:

/target targettargettargettargettargettarget

UnitId has a full list of allowed IDs.

Other targeting commands[]

Here is a brief overview of the other targeting commands:

/assist[]

By itself, assist targets your target's target (e.g. if you are targeting me, and I'm targeting Iriel, /assist would make you target Iriel). You can also provide a name or unit to /assist and you will assist the specified entity:

/assist Cogwheel 

There is an interface option which will automatically start you attacking if you end up with a hostile target.

/cleartarget[]

Leaves you with no target

/targetexact[]

Targets a unit with the exact name listed. If the name is spelled wrong or that unit is not near you, your target will not be changed.

/targetlasttarget, /targetlastfriend, /targetlastenemy[]

As the names suggest, these commands will target your previous target, your last targeted friend, or your last targeted enemy. If you previously had no target, this command will do nothing.

/targetenemy, /targetfriend[]

These commands cycle through the specified type of unit. /targetenemy is like pressing TAB, and /targetfriend is like pressing CTRL-TAB. You can also add a parameter of 1 which reverses the direction of the cycle (/targetenemy 1 is like pressing SHIFT-TAB).

Note: You can only use these commands once per macro.

/targetenemy
/targetenemy 1
/targetfriend
/targetfriend 1

/targetenemyplayer, /targetfriendplayer[]

These commands cycle through the specified type of player controlled units. They behave just like /targetfriend and /targetenemy except they will only target other players, ingnoring computer controlled units like NPC's mobs, pets, minions, creations, etc. They're mostly useful for PvP. Like /targetenemy, you can add a 1 to reverse the direction.

/targetenemyplayer
/targetenemyplayer 1
/targetfriendplayer
/targetfriendplayer 1

Note: You can only use these commands once per macro.

/targetparty, /targetraid[]

Cycles through your nearest party or raid members. Like /targetenemy, you can add a 1 to reverse the direction.

/targetparty
/targetparty 1
/targetraid
/targetraid 1

Pet control[]

As mentioned in the spell casting section, you can use /cast to cast your pet's abilities by name. In fact, Blizzard had to change the name of the Mage elemental's Frost Nova to Freeze because there was no way to use it in a macro. :P But as everyone with a pet is aware, that's nowhere near the end of the line for pet control. Luckily the Burning Crusade patches brought us a host of new pet commands:

/petattack[]

Sends your pet to attack your target. You can also specify a name or unit ID and your pet will attack that instead.

/petfollow[]

Causes your pet to follow you, cancelling its attack if necessary.

/petpassive, /petdefensive, /petaggressive[]

Sets the reaction mode of your pet just like the buttons on your pet bar.

/petautocaston, /petautocastoff, /petautocasttoggle[]

These commands manipulate the auto-cast of a given pet spell. The first will always turn auto-cast on, and the second will turn it off. Example:

/petautocaston Torment
/petautocastoff Suffering 

Recently, a new command has been added which will toggle a pet's auto-cast spells, petautocasttoggle. Example:

/petautocasttoggle Fire Breath

This will turn the auto-cast on if it is currently off, or off if it is current on, which can entirely replace the former command depending on the planned use.

Controlling button feedback and the question mark icon ({{{1}}}) with #show[]

By default, WoW uses the first spell or item that appears in a macro to show cooldown, range, and availability feedback on the button, and to pick which icon to display when you use the question mark icon. Take our multi-spell macro from earlier as an example:

/use Talisman of Ephemeral Power
/cast Arcane Power
/cast Presence of Mind
/cast Pyroblast

With this macro, WoW chooses Arcane Power for the feedback. However, this is probably not what you really want. The main point of this spell is to cast Pyroblast. The first few lines merely exist as support spells to make the Pyroblast more effective. You can make the button behave as if Pyroblast were the first spell by adding the following line to the top of the macro:

#show Pyroblast

If you used the question mark icon for the macro, the button will even have the icon of Pyroblast without any extra effort on your part. The parameter to #show (in this case Pyroblast) works the same way as the /cast and /use commands. You can use a spell name, item name, item id (item:12345), inventory slot, or bag and slot numbers.

Similar to #show is #showtooltip. Normally when you mouse over a macro on an action bar, your tooltip displays the name of the macro. This is not incredibly useful most of the time (especially if you use an addon like TheoryCraft to give you detailed spell information in tooltips). However, the #showtooltip command allows you to specify a spell to use in the tooltip the same way as #show. If you use #showtooltip, you do not need to use #show.

If you're happy with the spell that WoW is choosing for the feedback, you can use #showtooltip without a spell to save space in your macro. WoW will still use whichever spell it was choosing before, but it will now show the tooltip info for that spell/item.

Please Note: unlike slash commands, #show and #showtooltip must be written in lower case letters.

Conditionals for #show(tooltip)[]

The #showtooltip and #show commands will also accept the conditionals found further below. Here's a simple example:

#showtooltip [modifier:shift] Conjure Food; Conjure Water

This line at the top of the macro will show icon and tooltip corresponding to the Conjure Water spell, unless shift is held down, in which case Conjure Food will be used instead, regardless of what else the macro is doing and which spells it is using.

Other slash commands[]

Now that you have a solid foundation I'd like to briefly cover some of the other slash commands at your disposal. Some of these commands may seem a bit pointless at first glance, but when you combine them with the macro options from Part II, they can perform some neat tricks.

Equipping items[]

There are two commands for equipping items: /equip and /equipslot. /equip simply takes an item name and will equip it to the default slot as if you had right-clicked it in one of your bags (i.e., a one-handed weapon will be equipped to your main hand). /equipslot takes an inventory slot ID and an item name, and equips the item to the specified slot. Note that when using /equipslot, you must respecify the slot for each set of conditionals. Examples:

Equip a weapon to default slot:

/equip Honed Voidaxe

Equip a trinket to the lower trinket slot:

/equipslot 14 Carrot on a Stick

Swap between your offhand and a shield:

/equipslot [equipped:Shields] 17 Merciless Gladiator's Cleaver; 17 Crest of the Sha'tar

Note: If you are trying to equip two of the same weapon simultaneously into different slots, your macro will not work properly.

Note: Addons are allowed to use the equipping functions directly, even during combat. By the same mechanism, you can use the equipping slash commands with addons like AfterCast or Chronos. You might have some trouble if the addon first checks whether the command is secure; the equipping commands are in the secure command list, though they aren't inherently secure.

Sequencing spells and items[]

Many times you will find yourself casting a series of spells or use certain items in the same order on pretty much any mob you fight. To make this job a bit easier, we have the /castsequence command. /castsequence takes a list of spells and/or items separated by commas. These follow the same rules as /cast and /use. This means you can interchange spell names, item names, item IDs, inventory slots, and bag slot combinations. Each time you run the macro, it activates the current spell/item. If the spell or item is used successfully, the sequence will move to the next entry. You must repeatedly activate the macro to use all the spells in the sequence. Once you use the last entry in the list, it will reset to the beginning. Example:

/castsequence Immolate, Corruption, Curse of Agony, Siphon Life

This might be something you would use for a Warlock's opening attack. Note, however, that if Immolate fails to cast for some reason (out of mana, not in range, silenced, etc.), the sequence will remain at that point. Because of this, you cannot use a /castsequence to make a spammable macro like:

/castsequence Overpower, Execute, Mortal Strike

Before the spell list (but always after the conditionals), you can also specify reset conditions to start the sequence over before it reaches the end. The basic syntax for reset conditions is:

reset=n/target/combat/shift/alt/ctrl


Where n is the number of seconds of inactivity after which the macro should be reset. In other words, if more than n seconds pass without the macro being called, then the next time you call it the sequence will start from the first spell. Note that this is not the time since the first spell in the sequence was cast, but rather the time since the macro was last called (to cast any of the spells in the sequence). This is a very important distinction because it means you cannot use a reset timer to account for cooldown.

As to the other conditions, "target" resets the sequence when you change targets; "combat" when you leave combat; "shift", "alt", and "ctrl" when you activate the macro with one of those keys depressed. You can specify any number of these conditions separated by slashes as shown.

Example:

/castsequence reset=10/shift Spell 1, Other Spell, Some Item

To make a macro cycle through two different 'sets' of spells that should be used together, where each set can not be used at the same time (i.e trinkets with shared cooldowns) it is possible to use multiple instances of /castsequence to achieve this effect.

Example:

/castsequence Beserking, Icy Veins
/castsequence Trinket 1, Trinket 2

On the first button push this macro will cast Beserking and Trinket 1, on the second it will cast Icy Veins and Trinket 2.

If you used the question mark icon, WoW will automatically update the icon to the current element of the sequence. If you have other /casts or /uses (or complex conditionals) before the /castsequence, though, WoW will sometimes not be able to figure out which icon to use. In this case, you can specify the icon using #showtooltip as described above

Random spells and items[]

One of the most common requests on this forum is for a macro to use a random mount. This is extremely trivial thanks to the addition of /castrandom and /userandom. Like /castsequence, /castrandom and /userandom takes a list of spells and/or items separated by commas and picks one at random when you run the command. Example:

/castrandom Swift Green Mechanostrider, Black Battlestrider, Summon Dreadsteed 

Attacking[]

As of the latest revision, 2.2.3, the /attack command is no longer working; use /startattack

The simplest attack command is /attack. This functions identically to the attack skill or key binding and will toggle your attack. If you'd rather have an "always start" or "always stop" attack, you can use /startattack or /stopattack, respectively. Both /attack and /startattack can take a name or unit ID to specify who to attack. Example:

/startattack Cogwheel

Action bar manipulation[]

There are two commands that allow you to change action bar pages: /changeactionbar and /swapactionbar. /changeactionbar takes a single number and will always switch to that page. One use of this is for hunters to emulate stances by having a pair of macros like:

/cast Aspect of the Hawk
/changeactionbar 1

and

/cast Aspect of the Monkey
/changeactionbar 2

/swapactionbar takes two page numbers and will swap between them each time it runs. If you're on a page other than one of the two specified, it will be change to the first of the two.

/swapactionbar 1 2

Removing buffs[]

The /cancelaura command allows you to remove unwanted buffs. For example, a tank could remove an unwanted buff in a macro with the following command:

/cancelaura Blessing of Salvation

Leaving a form[]

With the exception of Warriors, any class with stances (Druids, Priests with Shadowform, Rogues with Stealth, etc.) can use /cancelform to leave their current form. Example:

/cancelform
/use Super Healing Potion

In patch 2.3, /cancelform will be recognized instantly for Druids. Until then and for everyone else, you may have to click the button twice.

Stopping a cast[]

/stopcasting was touched on briefly in other contexts but its main use, as you might guess, is used to stop another spell cast that's in progress. This is useful for making "panic buttons" that interrupt whatever you're doing at the moment in favor of something more important. On my Warlock, for instance, I use the following macro:

/stopcasting
/cast Shadowburn

Halting a macro early[]

/stopmacro is one of those commands that doesn't really come into its own unless you use it with macro options. Its main use is to implement "fall-through" logic to prevent you from continuing a macro if certain conditions are true. See "Using focus" at the end of part II for an example.

Dismounting[]

/dismount

'nuff said...

Saving a target for later action[]

The /focus command allows you to save a target to come back to later. For example, say your raid leader assigns you a target to sheep. First, select that mob, and type /focus. Now you can use a macro like the following to cast sheep on your focus:

/cast [target=focus] Polymorph

Note that this is not the most efficient use of the focus feature. See "Using Focus" towards the end of Part II for a much more in-depth look at this mechanic.

Simulating button clicks[]

The /click command takes the name of a button and acts like you clicked the button with your mouse. By default, it behaves like a left-click, but you can specify other mouse buttons in the command. There are a few ways to determine the name of the frame you're interested in:

 • You can use an addon. Some addons, including MoveAnything, give you a way to see the name of the frame underneath your mouse.
 • You can look through the UI code for the frame. This is really only applicable to people who are comfortable with addon programming.
 • You can bind the following macro by a key and then run it while your mouse over the frame in question:
/run local f = GetMouseFocus(); if f then DEFAULT_CHAT_FRAME:AddMessage(f:GetName()) end

/click can be used for many different purposes. You can chain together multiple macros by /click'ing buttons with other macros on them. For example, you might have a really long macro that doesn't fit into 255 characters. Put as much of it as you can in one macro and end it with the following line:

/click MultiBarRightButton1

The rest of the code would go into a new macro that you would then place on MultiBarRightButton1 (the first button of the right-hand vertical extra action bar).

You can also do things that normally wouldn't be available to macros. For instance, turning on auto-cast for a pet spell can't be done by Lua scripts and there isn't a secure command for it (until the next patch, at least). However, you can write a macro to pretend that you right-clicked on one of your pet bar buttons:

/click PetActionButton5 RightButton

This command will act like you right-clicked the 5th pet button from the left. The extra button parameter can also be LeftButton (the default), MiddleButton, Button4, or Button5.

On top of these uses, there are some more complex examples of /click branching towards the end of Part II.

Action bar button names[]

As shown above, MultiBarRightButton1 refers to the first button of the right-hand vertical extra action bar. MultiBarRightButton2 refers to the second button, and so on. Names for buttons on each of the standard action bars are as follows, replacing the # with an appropriate number:

ActionButton#        Main Bar*
BonusActionButton#      Dynamic bar that switches actions based on Druid Forms, Warrior Stances, and Rogue Stealth*
MultiBarBottomLeftButton#  Bottom Left Bar
MultiBarBottomRightButton#  Bottom Right Bar
MultiBarRightButton#     Right Bar
MultiBarLeftButton#     Right Bar 2 (to the left of "Right Bar")
PetActionButton#       Pet Bar
ShapeshiftButton#      Druid Forms, Paladin Auras, Warrior Stances, Death Knight Presences, Rogue Stealth

* The BonusActionBarFrame frame replaces the ActionBarFrame frame for all Druids, Warriors, and Rogues and /click ActionButton# and /click BonusActionButton# do the same thing for these classes.

Advanced Scripting[]

What scripts can't do[]

Scripts are very powerful tools that can make complex decisions based on a number of criteria. Because of this power, Blizzard has limited the types of things we're allowed to do with them in order to keep macros and addons from taking actions that should be controlled by the player. I'm starting this section with what you can't do because I don't want you to get your hopes up. While scripts do remain useful for quite a few purposes, you cannot use them to cast spells, use items, change your action bar page or affect your target in any way. You are limited to using the "secure" commands already shown for those tasks.

Scripting[]

The WoW UI is controlled by code written with the Lua scripting language. You can take advantage of this scripting system in a macro with the /run command (equivalent to /script--I use /run to save a few characters). The whole script must be on one line, though you can have multiple /run commands in a single macro.

A full treatment of Lua and programming in general is well beyond the scope of this document. However, if you have some programming experience, you should head over to Lua.org to learn the basics of Lua and if you don't have any programming experience, you may want to check out LearnToProgram to get a foundation of the concepts used in scripts.

Blizzard provides many functions (called the API) which the Lua scripts can use to control the UI. You can view the API and other features of the UI system over at Interface Customization (if you spend any considerable time with scripts and/or addons, WoWWiki will be indispensable). I can't possibly cover all the details of the UI environment, so I will simply present you with one of my favorite scripts as an example. See the previously linked references and the Mod Author Resources sticky for more information.

The following macro (on which I based my CCWarn addon) will whisper everyone in your raid to change their targets if they have the same target as you. This is to help keep them from breaking the sheep that this macro casts as well.

/cast Polymorph
/run for i=1,GetNumRaidMembers()-1 do local u,t="raid"..i,"target"if UnitIsUnit(u..t,t)then SendChatMessage("Change targets! Trying to sheep...","WHISPER",nil,UnitName(u))end end

There are two reasons that it looks as obfuscated as that. First, there is the 255 character limit (though there is a workaround in Part III); you often need to take certain shortcuts in order to get a script to fit in a macro. Second, you have to keep the entire script on one line. Under more ideal circumstances, that code would look more like:

for i = 1, GetNumRaidMembers() - 1 do
  local unit = "raid"..i
  if UnitIsUnit(unit.."target", "target") then
    SendChatMessage("Change targets! Trying to sheep...", "WHISPER", nil, UnitName(unit))
  end
end

Macro options[]

Macro options are a way to control actions based on various pieces of information. To dive right into an example, the following macro will cast Renew on a friendly target and Shadow Word: Pain on a hostile one.

/cast [help] Renew; [harm] Shadow Word: Pain

When you run this macro, the [help] condition is checked. This determines whether your target is someone you can cast beneficial spells on. If the [help] is true, it then casts Renew and the macro moves to the next line. Otherwise (either you have no target, or you can't cast a helpful spell on your target), it falls through to the next clause. Now it checks for the [harm] condition. [harm] is just like [help] but for offensive spells. If true, it casts Shadow Word: Pain. If it isn't true (no target or you can't harm your target) then it does nothing because there are no more clauses.

Note: I could have left the [harm] check out and it would have functioned in much the same way. However, if you have no target or your target can be neither helped nor harmed, you would receive an error message or, depending on the spell, the target selector cursor.

Commands that accept options[]

Only the "secure" commands respond to macro options. In fact, the secure commands are the reason macro options were created in the first place. Insecure commands like chatting, emotes, etc. can be scripted using Lua and the /run command. Furthermore, Blizzard didn't want to confuse people who use semicolons in their chat messages. If /say could use macro options, the following would always just say "Hello":

/say Hello; I'm a n00b

The following is a list of all the secure commands currently available in WoW:

 • #show *
 • #showtooltip *
 • /assist
 • /cancelaura
 • /cancelform
 • /cast
 • /castrandom
 • /castsequence
 • /changeactionbar
 • /clearfocus
 • /cleartarget
 • /click
 • /dismount
 • /equip +
 • /equipslot +
 • /focus
 • /petagressive
 • /petattack
 • /petautocastoff
 • /petautocaston
 • /petdefensive
 • /petfollow
 • /petpassive
 • /petstay
 • /startattack
 • /stopattack
 • /stopcasting
 • /stopmacro
 • /swapactionbar
 • /target
 • /targetenemy
 • /targetfriend
 • /targetlasttarget
 • /targetparty
 • /targetraid
 • /use
 • /usetalents +
 • /userandom

* #show and #showtooltip are not technically secure commands, but they operate with macro options just like /use and /cast.

+ /equip, /equipslot and /usetalents are not technically secure since their functionality is available to addons and macro scripts.

If you would like a way to use macro options for insecure commands, there are addons that provide such capability. My addon, MacroTalk, adds a number of /opt___ commands for each chat command and a generic /opt command that lets you use options to choose other full (insecure) slash commands. I believe the newest SuperMacro provides this functionality as well. Macro Broker provides this as well through a new command, /eval.

[target=unit][]

In addition to condition checking, the macro option system provides us with a way to set the target of various actions. For example, the following macro will always use the bandages on the player regardless of what is targeted:

/use [target=player] Heavy Netherweave Bandage

Besides setting the target of the action itself, the [target=] assignment also sets the unit that the conditionals are checked against. Since that probably didn't make much sense, here's a macro that combines concepts from both of the examples you've seen so far:

/cast [help] [target=targettarget, help] [target=player] Flash Heal

First it checks against [help]. If it's true, then it passes Flash Heal to /cast. Otherwise it moves on to the next condition, [target=targettarget, help]. Now it checks for help again, but this time it's checking to see if your target's target is friendly. If it is, then it will pass Flash Heal to /cast, but this time it also tells /cast that it should be cast on your target's target. If it still hasn't found a valid target yet, it'll move onto the next condition, [target=player]. Since there are no actual conditions in there, it will always be true, so Flash Heal is sent to /cast with you, the player, as the target.

Syntax overview[]

There can be an awful lot of confusion around how macro options work, so I will take this early opportunity to break down the general concepts behind them. I will be providing some real-world examples using actual options. Don't worry too much if you don't understand what they mean. All options will be covered in detail later on.

General options syntax[]

All slash commands basically work the same way. You have a command, and a set of parameters. The parameters depend on the command, and some commands don't take any. Here are a few examples:

/cast Smite
\___/ \___/
 |   |
 | parameters
 |
command


/petattack
\________/ V
  |   |
  | parameters (empty)
  |
command


/castsequence reset=target Immolate, Corruption, Curse of Agony, Siphon Life
\___________/ \____________________________________________________________/
   |                  |
  command              parameters

Macro options allow you to choose a set of parameters based on a number of criteria. At the highest level, you have a set of criteria/parameter groups separated by semicolons. The semicolons can be seen as an "else" or an "else if." The criteria consist of zero or more sets of conditions. Each condition set is enclosed with square brackets. Here is an illustration of this basic syntax.

/command [conditions] [more conditions] parameters; [conditions] parameters ...

As you saw in the basic examples above, the command is evaluated from left to right. As soon as it finds a set of conditions that are true, it runs the command with the corresponding parameters. If there are no conditions in a clause, it will always be true. In fact, you can imagine a single-spell /cast command as a macro option with one clause that has no conditions. When the command does not have any conditions that are true, it will not execute at all.

Condition syntax[]

Each set of conditions is a simple comma-separated list. They can appear in any order, though [target=] is always taken into account first, before any of the conditionals. Think of the comma as an "and." A condition like [help, nodead, target=focus] means "My focus is friendly AND not dead."

Notice: Conditions are case-sensitive. If you use [Help] instead of [help], the macro will generate an error. However, this does not necessarily include the condition's parameters (described below). Still, it's usually better to consistently capitalize as things appear. Write spells and items just like you see in their tooltips. Follow the examples in this guide precisely.

Conditions themselves have a few building blocks. First off, as you just saw with "nodead", you can put "no" in front of a condition to mean the opposite. Notice that [nohelp] does not mean the same thing as [harm]. [harm] and [help] both return true only if there is a target to begin with. Furthermore, there are some targets that can neither be helped nor harmed (unflagged players of the other faction, non-combat pets, escort quests, etc.).

Some conditions also take their own sets of parameters. For example, [stance] by itself means "In any stance" (useful for every class with stances except Warriors since they are always in a stance). However, you can also specify one or more particular stances to check. The set of parameters begins with a colon (:) and each parameter is separated with a slash (/) that means "or." Here's a generic illustration of the syntax of a single condition where everything inside angle brackets (<>) is optional.

[<no>condition<:parameter</parameter</parameter<...>>>>]

Here's a simple example that uses Shield Bash in Defensive or Battle Stance, but switches into Defensive Stance if you're in Berserker:

/cast [stance:1/2] Shield Bash; Defensive Stance

This can be simplified to pseudo-code English as "IF currently in stance 1 OR in stance 2 then use Shield Bash ELSE switch to Defensive Stance.

Note: "no" applies to the whole condition and all of its parameters. This means that [nostance:1/2] would mean "anything but stances 1 or 2"

Complete EBNF syntax[]

For those who are familiar with EBNF notation, the entire macro option syntax can be represented as follows:

command = "/", command-verb, [ {command-object, ";" } command-object] ]
command-verb = ? any secure command word ?
command-object = { condition } parameters
parameters = ? anything which may be passed to the command word ?
condition = "[" condition-phrase { "," condition-phrase } "]"
condition-phrase = ([ "no" ], option-word, [ ":" option-argument { "/" option-argument } ]
          | "target=", target)
option-argument = ? any one-word option, such as 'shift, 'ctrl', 'target', '1', '2' ?
target = ? a target pattern ?

Empty parameters[]

One source of confusion comes in dealing with parameterless commands. A very common error when writing macros is to add an extra semicolon to the end, but this creates some unexpected bugs. Take the following macro:

/petattack [target=focus, harm];

To the uninitiated, that looks like it'll send your pet after your focus if it's harmful, and do nothing otherwise. However, let's look at a breakdown of this macro:

/petattack [target=focus, harm]  ;
\________/ \__________________/ V V V
  |        |      | | |
 command     options    | | parameters (empty)
                | |
                | options (empty)
                |
                parameters (empty)

See that extra blank set of options and parameters? Remember that a blank set of options always evaluates to true, so that second empty parameter gets passed to /petattack if the first conditions are false.

Empty conditions[]

Sometimes you may want a command to cast on a particular target under certain circumstances but behave like normal if those conditions aren't true. In this case you will want to use an empty set of conditions which will always evaluate to true. The following macro will cast Flash of Light on the unit under your mouse. If you have no mouseover or it's hostile, the macro will behave like a plain /cast Flash of Light, casting on your target and respecting self-cast key and auto-self-cast interface option.

/cast [target=mouseover, help] [ ] Flash of Light

[target=] versus unit parameters[]

Some commands accept units directly as their parameters. For example, /target party1 will target your first party member. The command /target [target=party1] while a bit more verbose has the equivalent behavior. However, in most cases the designers don't want us to be able to test conditions on one unit and then act on another, so you must use one or the other. E.g., a macro like the following will not work as expected:

/target [target=focus, dead] party1

WoW will ignore party1 because you set a unit with the [target=]. There are some specific exceptions to this rule. A few commands have "key units" that are fundamental to the command. If you use that unit in your [target=], WoW will allow you to specify another unit or will use the default unit for the command if you don't specify one. That last bit needs a concrete example:

/focus [target=focus, dead] [target=focus, noharm] target

In this case, the key unit is focus. Since we are using [target=focus], WoW will send "target" to the /focus command. We could also have left off the "target" at the end since the /focus command defaults to your target. Below is a list of all commands with key units, and their default units if any. To reiterate for clarity, the key unit is a unit you can use in [target=] that will allow you to send another unit to the command. The Default Unit is the unit that will be sent to the command if you don't provide one.

 Command   | Key Unit | Default Unit
 ------------- ----------- -------------
 /target   | target  |
 /focus    | focus   | target
 /startattack | target  | target
 /petattack  | pettarget | target

Conditionals[]

Now you'll get to see the complete list of conditionals and what they mean. Each conditional will be treated more thoroughly below.

Complete list[]

Below is the entire list of conditionals that are available to the macro system. One of the goals in the 2.0 patch was to eliminate a lot of old "smart buttons" that allowed people to essentially play the entire game spamming one key repeatedly. However, many tasks people used macros to simplify were deemed OK and given Blizzard's blessing via the macro options.

If you don't see a condition listed here, then there is no way to check for it and take a combat-related action. These are essentially non-negotiable though they may be augmented in the future.

Many of these can be checked for falseness instead of trueness. For example, [nocombat] is a valid conditional and will only perform the actions following it if you are not in combat.

 • actionbar:1/.../6 or bar:1/.../6 — Given action bar page is selected
 • bonusbar:5 — The possess bar is active (controlling a vehicle or another player)
 • button:1/.../5/<virtual click> or btn:1/.../5/<virtual click> — Macro activated with the given mouse button
 • channeling:<spell name> — Channeling the given spell
 • combat — In combat
 • dead — Target is dead
 • equipped:<item type> or worn:<item type> — item type is equipped (item type can be an inventory slot, item type, or item subtype)
 • exists — Target exists
 • flyable — In a zone where flying is allowed (this does not check if you have Cold Weather Flying, if you are in a flyable zone, but do not have this skill, the macro fails)
 • flying — Mounted or in flight form AND in the air
 • group:party/raid — You are in the given type of group
 • harm — Can cast harmful spells on the target
 • help — Can cast helpful spells on the target
 • indoors — Self explanatory
 • modifier:shift/ctrl/alt or mod:shift/ctrl/alt — Holding the given key
 • mounted — Self explanatory
 • outdoors — Self explanatory
 • party — Target is in your party
 • pet:<pet name or type> — The given pet is out
 • raid — Target is in your raid/party
 • spec:1/2 - Currently active talents
 • stance:0/1/2/.../n or form:0/.../n — In a stance
 • stealth — Stealthed
 • swimming — Self explanatory

help and harm[]

The [help] condition is true when the unit can receive a beneficial effect, e.g., a healing spell. The [harm] condition is true when the unit would get an adverse effect, e.g., a damaging spell.

exists[]

This determines whether the given unit exists. In other words, if you don't have a target, [exists] will return false. If you have a focus, [target=focus, exists] would be true. Note that in some cases [exists] is unnecessary. [help], [harm], [dead], [party], and [raid] all imply [exists] if they're true.

dead[]

If you have a target and it's dead, this will be true.

stance:0/1/2/.../n[]

Stance is the generic term used for Warriors', Druids', Rogues' (Stealth), Priests' (Shadowform) and Shaman's (Ghost Wolf) forms. Stances are only applicable to situations where certain abilities are only usable in specific forms. Because of this, Paladin auras (despite being on the shapeshift bar) and Hunter aspects are NOT considered stances.

The simplest form of [stance], as mentioned previously, means that you are in any stance whatsoever. It is equivalent to [stance:1/2/3/.../n] where n is the number of stances you have. [stance:0] is equivalent to [nostance] so you can use a conditional like [stance:0/3] to evaluate as true if you are either in stance 3 or not in any stance.

The stances themselves are ordered the same way as they appear on your shapeshift bar. So a Druid with Bear, Aquatic, Cat, and Travel forms would have stances 1 through 4. Here is a simple chart to help you remember stance numbers:

Warrior Druid Priest Rogue Shaman Warlock
Stance 1 Battle Bear or Dire Bear Shadowform Stealth Ghost Wolf
Stance 2 Defensive Aquatic Demon Form
Stance 3 Berserker Cat
Stance 4 Travel
Stance 5 Moonkin or Tree of Life
Stance 6 Flight or Swift Flight

Note: if a Druid is missing a form, all the higher-number ones will be shifted upwards on the chart. Also, Tree of Life does not have the word "Form".

Example:

/cancelform [nostance:0/1/3]
/cast [stance:1/3] Faerie Fire (Feral)(); [nostance] Faerie Fire

In Bear and Cat forms, this will cast Faerie Fire (Feral). In caster form, it will cast Faerie Fire. In any other stance, running the macro will return you to caster form. Note that after patch 2.3, /cancelform will register instantly so it will immediately cast Faerie Fire after leaving a form.

stealth[]

This works like [stance:n] and can be used for any class other than rogues that have a stealth ability, like druid cat form stealth, Night Elves' shadowmeld, mage invisibility, etc.

It is redundant for rogues because [stance:1] and [stealth] do exactly the same thing for them.

modifier:shift/ctrl/alt[]

Modifier keys are a convenient way to save action bar space and make certain decisions. Say you want an implied targeting macro but use one spell normally and another spell when you're holding down a modifier key:

/cast [modifier, help] [modifier, target=targettarget, help] Flash Heal; [help] [target=targettarget] Greater Heal

This macro will cast a helpful spell on either your target if it's friendly, or your target's target otherwise. When you hold any modifier key, it will cast Flash Heal. Otherwise it will cast Greater Heal.

Of course, you can specify particular modifier keys for more control a la [modifier:shift/ctrl] which means "shift or control." If you want to specify both, you need two modifier conditionals: [modifier:shift, modifier:ctrl].

Beware if you're using keybindings for your macros. If you bind A to a macro with, say, [modifier:shift] and you have something else bound to SHIFT-A, the SHIFT-A binding will take precedence and your macro will not run.

The shorter version of this conditional — mod — may be used to save characters in your macro.

Modifier variables[]

While modifier keys can only be one of shift, ctrl, or alt, there are a number of system variables that you can use in your modifier conditions as well. For instance, the SELFCAST variable means "whatever your self-cast modifier is set to." The default is alt (holding the alt key while casting a spell will attempt to cast it on yourself) though some addons give you the option to change this. If you create a macro like:

/cast [modifier:SELFCAST, target=player] [target=mouseover] [ ] Greater Heal

It will work as expected no matter what you have set as your self-cast key. Some other variables and their defaults (though with arguably much less utility) are as follows:

 • AUTOLOOTTOGGLE (shift)
 • STICKYCAMERA (ctrl)
 • SPLITSTACK (shift)
 • PICKUPACTION (shift)
 • COMPAREITEMS (shift)
 • OPENALLBAGS (shift)
 • QUESTWATCHTOGGLE (shift)

button:1/2/.../5/<virtual click>[]

Similar to [modifier], [button] allows your macro to respond differently based on which mouse button is being used to activate the macro. Button numbers 1-5 correspond to left, right, middle, button 4, and button 5. If your macro is activated by a keybinding, [button:1] will always be true. As an example, here is the macro I use for mounting:

#show Swift Green Mechanostrider
 /userandom [nobutton:2, flyable, nomounted] Ebon Gryphon; [nomounted] Black Battlestrider, Swift Green Mechanostrider
 /dismount [noflying] [button:2]

Behavior when not mounted: left-clicking will pick Ebon Gryphon if it can be used (flyable), otherwise it will randomly pick the Black Battlestrider or the Swift Green Mechanostrider. Right-clicking will always pick one of the mechachickens.

Behavior when mounted: left-click will only dismount if not flying. Right-click will always dismount.

The "virtual click" can usually be ignored, but if you use a bar mod it can be useful. Action bars that respond to various state changes translate clicks to virtual ones that determine which action to use. Because these virtual clicks are addon-specific, I'm not going to go into any further detail here.

equipped:<item type>[]

[equipped] allows you to determine if a particular type of gear is equipped. The item type can be an inventory slot name, an item type, or an item subtype. See ItemType and InventorySlotName for lists of these types. Here is the macro I use to pick Shield Bash or Pummel depending on what I've got equipped:

#show [equipped:Shields] Shield Bash; Pummel
 /cast [equipped:Shields,stance:1/2] Shield Bash; [equipped:Shields] Defensive Stance; [stance:3] Pummel; Berserker Stance

The #show line is used to make it show either Shield Bash or Pummel. Without it, it would show the stance spells as well, when applicable. Here's some pseudocode that illustrates how the second line works:

if a shield is equipped and I'm in Battle or Defensive stance then
  /cast Shield Bash
else if a shield is equipped then
  /cast Defensive Stance
else if I'm in Berserker stance then
  /cast Pummel
else
  /cast Berserker Stance

Here's another macro that lets you cast Overpower with a bit more vigor:

/equip [noequipped:Two-Handed Axes] Crystalforged War Axe
/cast [nostance:1] Battle Stance; [equipped:Two-Handed Axes] Overpower

channeling:<spell name>[]

Normally, if you are channeling a spell and begin casting another spell, it will cancel the channel. This option allows you to keep that from happening, and also has a few other uses. For instance, maybe you do want to cancel one particular spell but not another. [channeling] alone matches any spell and you can also list an arbitrary number of spell names to check.

Note: channeling is NOT the same as casting. The [channeling] conditional only applies to spells like Arcane Missiles, Drain Life, Mind Flay, etc. where after the initial cast, the spell makes its effect over time.

actionbar:1/.../6[]

The default UI provides a number of action bar pages. These pages only affect the lower left action bar that is visible by default. Luckily, you can make macros that respond to different action bar pages and place them on the other action bars. One example is for a hunter to emulate stances using their aspects:

/swapactionbar 1 2
/cast [actionbar:1] Aspect of the Hawk; Aspect of the Monkey

This macro will switch between action bars 1 and 2. When it switches to bar 1 it casts Aspect of the Hawk, and when it goes to bar 2 it casts Aspect of the Monkey.

pet:<pet name or type>[]

Every class with a pet will find this one useful. It allows you to choose an action based on which pet you have out. You can specify your pet's name or your pet's type (Voidwalker, Boar, Imp, Wolf, etc.). [pet] by itself matches any pet. For example, a Mage can choose between their elemental's Freeze spell or their own Frost Nova:

/cast [pet] Freeze; Frost Nova

combat[]

True if you are in combat.

mounted, swimming, flying, indoors and outdoors[]

These are all fairly self-explanatory. They all apply to you, the player.

flyable[]

As briefly mentioned above, [flyable] determines whether you are in the Outland or Northrend where you're allowed to use a flying mount.

At Patch 3.0.8 it is bugged in Dalaran and Wintergrasp. This zones are reported as flyable, but it is not possible to fly there.

party and raid[]

These return true if the target is in your party or raid, respectively.

group:party/raid[]

This lets you determine whether you are in the given group type. [group] is equivalent to [group:party]. [group:raid] implies [group:party]. This can be useful for buffing classes. For example:

/cast [group, nomodifier] Arcane Brilliance; [help] [target=player] Arcane Intellect

If you're in a group it will normally cast Arcane Brilliance. If you're holding a modifier key or you're solo, it will cast Arcane Intellect on a friendly target or yourself.

Toggleable abilities[]

As of patch 2.3.2, the cast command toggles abilities on and off. From the official patchnotes:

/cast will toggle spells again unless the name is prefixed with an exclamation mark, e.g. /castsequence Steady Shot, !Auto Shot

Examples of such toggleable abilities are Stealth, Shoot or Mass Dispel (the green targeting circle). If you want to spam such a macro without toggling the ability immediately off, prefix its name with an exclamation mark.

/cast !Stealth
/cast !Mass Dispel
/cast !Shoot

Macro option applications[]

Many of the commands introduced in Part I don't really come into their own until you add macro options to the mix. You've seen a few simple examples recently, but there's still a bit more to cover. The next couple sections will tie up these loose ends and hopefully give you some inspiration to start you on your way.

Using Focus[]

Focus is a unit ID like target, player, or raidpet1target. It allows you to reference a mob, player, or NPC you specify. The simplest usage of focus is with key bindings. There are two focus-related functions in the bindings menu: Focus Target, and Target Focus. Focus Target sets your focus to whatever you are currently targeting (it will clear your focus if you have nothing targeted). Once you have a focus set, you can use it as a unit ID for any other command. Target Focus will, as you might guess, target the entity you have focused. However, these bindings don't really take full advantage of focus. In order to get the most bang for your buck, you will need to use macros with macro options.

One of the most common uses is to set a crowd control target. A mage can select a mob to sheep and set it as their focus. Now they can change targets for DPS and use the following macro whenever they need to re-sheep.

/cast [target=focus] Polymorph

Or maybe a healer could set their focus to the main tank. With an addon like FocusFrame, they would then have a frame devoted to their main tank that they could easily use for healing.

In addition to the key bindings, there are also the /focus and /clearfocus slash commands. Without any parameters, /focus works exactly like the key binding, setting your current target as your focus. You can also specify any valid unit ID (see Targeting above) or name as a parameter to /focus:

/focus party3target

Here is an example of more advanced focusing:

/focus [target=focus, noharm] [target=focus, dead] [modifier]
/stopmacro [target=focus, noexists]
/cast [target=focus] Polymorph

The first line sets your focus to your current target (or clears your focus if you don't have a target) in one of the following situations:

 • You don't have a harmful focus (either it's friendly or doesn't exist)
 • Your current focus is dead
 • You are holding down a modifier key (in case you want to change your focus after you already have a valid one)

The second line keeps the macro from proceeding if you don't have a focus. Finally, it casts Polymorph on your focus. This gives you a one-button solution for your crowd control with focus. You may notice that we could have used an exists condition in the /cast command instead of a separate /stopmacro command. However, /stopmacro affords us a bit more flexibility by stoping any other commands we may add to the macro later (like a warning in /p).

It's possible to swap your target and your focus, giving you in effect two targets you can toggle between:

/cleartarget [target=target, dead]
/clearfocus [target=focus, dead]
/target focus
/cleartarget [target=focus, noexists]
/targetlasttarget
/focus target
/targetlasttarget

The first two lines clear the target and/or focus if they are dead (if you really want to keep track of multiple dead targets, e.g. to resurrect or loot them, then delete those lines). The fourth is needed because /target focus doesn't clear your target if you have no current focus (without it, the fifth line would then retrieve your previous target).

Macro Branching with /click[]

Say you want a button that chooses between three different spells based on shift, ctrl, or no modifier and two different targets depending on left or right click. This can be done all in one like the following:

/cast [modifier:shift, button:1, target=party1] [modifier:shift, button:2, target=player] Greater Heal; [modifier:ctrl, button:1, target=party1] [modifier:ctrl, button:2, target=player] Flash Heal; [nomodifier, button:1, target=party1] [nomodifier, button:2, target=player] Renew

That's quite an unwieldy bit of script there (in fact, it's over the 255 character limit). We can split it onto multiple lines for clarity and remove some redundancies to save room but it's still a bit of a beast:

/cast [modifier:shift, button:1, target=party1] [modifier:shift, target=player] Greater Heal
/cast [modifier:ctrl, button:1, target=party1] [modifier:ctrl, target=player] Flash Heal
/cast [button:1, target=party1] [target=player] Renew 

However, by using one master macro to choose the target based on mouse button and two macros to choose the spells based on modifier key, we can make it much easier to follow. For the sake of these examples, macros 2 and 3 are on MultiBarLeftButton2 and MultiBarLeftButton3, respectively.

Macro 1:

/click [button:1] MultiBarLeftButton2; MultiBarLeftButton3

Macro 2:

/cast [modifier:shift, target=party1] Greater Heal; [modifier:ctrl, target=party1] Flash Heal; [target=party1] Renew

Macro 3:

/cast [modifier:shift, target=player] Greater Heal; [modifier:ctrl, target=player] Flash Heal; [target=player] Renew

Aside: A suggestions thread on US forums has a request for a command to specify the target= for all options in the macro. Macros 2 and 3 would be much simpler if it were accepted. In fact, depending on how it might be implemented, you wouldn't even need to use /click for clarity. Perhaps something like:

#target [button:1] party1; player
/cast [modifier:shift] Greater Heal; [modifier:ctrl] Flash Heal; Renew

You can also do something similar now by using /target instead of the hypothetical #target and ending the macro with /targetlasttarget, but that defeats the purpose of using [target=] in the first place.

Custom icons[]

If you would like to use custom icons for your macros, you can place them in your World of Warcraft\Interface\Icons folder (creating this folder if it doesn't exist). The files must follow the same guidelines for UI textures. Namely, they must be either BLP files or 24-bit/32-bit alpha uncompressed TGA files. Their dimensions must be powers of two up to 512 (e.g. 32x32, 512x128). Note: any images that aren't square will look squished on your action bar.

Keeping macros on multiple computers[]

As of Patch 3.0.2[1], macros are now kept 'server-side', so there is "...no longer a need to reconfigure them when logging in using another computer."

External links[]

Advertisement