FANDOM


Armor Penetration คือ stats ค่าหนึ่งที่ใช้ในการ "ลด" Armor ของเป้าหมายที่ตัวละครเราโจมตี โดยมีผลกับแค่ตัวเราคนเดียว


Armor Penetration rating Edit

? Armor Penetration rating = 1% Armor Ignored (Patch 3.0.2 - 3.0.9)

12.31 Armor Penetration rating = 1% Armor Ignored (Patch 3.1 - 3.1.3)

13.99 Armor Penetration rating = 1% Armor Ignored (Patch 3.2.2+)


Armor Ignored Edit

Armor ที่สามารถลดได้นั้นมี cap อยู่

ถ้าเป้าหมาย level น้อยกว่า 60 C=400+85*targetlevel

ถ้าเป้าหมาย level มากกว่าหรือเท่ากับ 60 C=400+85*targetlevel+4.5*85*(targetlevel-59)


  • สำหรับเป้าหมาย level 80 C=15232.5
  • สำหรับเป้าหมาย level 83 C=16635


Maximum Armor Ignored = (Armor after Debuff + C)/3

Remaining Armor = Armor after Debuff - (Maximum Armor Ignored x Armor Penetration (%))


หรือคิดแบบสูตรสำเร็จรูปเมื่อโจมตีเป้าหมาย level 80

ถ้า Armor หลังจากการคิด Debuff น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7616.25

Remaining Armor = Real Armor - (Real Armor x Armor Penetration (%))

ถ้า Armor หลังจากการคิด Debuff มากกว่า 7616.25

Remaining Armor = Real Armor - {[(Real Armor + 15232.5) / 3] x Armor Penetration (%)}

การ Stack ของการลด Armor บนตัวเป้าหมาย Edit

วิธีการคิดมีด้วยกัน 2 ส่วน คือส่วนแรกลดจาก debuff และ ส่วนที่สองลดจาก Armor Penetration

ส่วนแรก (คิด debuff)

ตัวอย่าง เป้าหมายคือ level 80 Warrior ที่มี Armor 20000 มี debuff 5 stack of Sunder Armor และ Faerie Fire บนตัว การ stack กันในส่วนนี้เป็นการบวกกันตรงๆ คือ 20% (Sunder Armor) + 5% (Faerie Fire) = 25% ทำให้ส่วนนี้ Armor เหลือแค่ 15000

ส่วนที่สอง (คิด Armor Penetration)

ส่วนนี้จะเอา Armor after Debuff มาคิดในสูตร Maximum Armor Ignored = (Armor after Debuff + C)/3 ได้ว่า (15000 + 15232.5)/3 = 10077.5 เป็นค่าที่ Armor Penetration 100% จะลดได้

สมมติฝ่ายตีมี Armor Penetration 90% จะคิดจากสูตร Remaining Armor = Armor after Debuff - (Maximum Armor Ignored x Armor Penetration (%)) ได้ว่า 15000 - (10077.5 x 0.9) = 5930.25 คือ Armor ที่เหลืออยู่

ถ้าเราเปลี่ยนฝ่ายตีเป็น Warrior มี Armor Penetration 90% เปิด Battle Stance จะเทียบเท่ากับว่าเรามี Armor Penetration 100% ทำให้ Remaining Armor = Armor after Debuff - (Maximum Armor Ignored x Armor Penetration (%)) ได้ว่า 15000 - (10077.5 x 1) = 4922.5 คือ Armor ที่เหลืออยู่

แต่ Armor Penetration สามารถมีค่าเกิน 100% ได้ ถ้าเราเปลี่ยนฝ่ายตีให้มี Armor Penetration 200% ทำให้ Remaining Armor = Armor after Debuff - (Maximum Armor Ignored x Armor Penetration (%)) ได้ว่า 15000 - (10077.5 x 2) = -5155! เป็นค่าติดลบทำให้โดน Damage หนักกว่าการไม่มี Armor เลยเสียอีก