WoWwiki

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 17:33, 27 August 2009217.119.123.25 contribs 488 bytes +488 Vytvorená stránka „Abomination je nemŕtva bytosť veľkých rozmerov pripomínajúca Ogres. Približujú sa im aj ich inteligenciou. Telo Abomination tvoria pospájané telá z kreatúr, kto…“