دنیای وارکرفت
Advertisement

مدیو آخرین نگهبان تیریسفال بود. این نگهبانان، خطی باستانی از محافظین بودند که به آنها قدرت داده شده بود تا با فرستاده های سپاه سوزان بجنگند. او حتی قبل از تولد فاسد شده بود و توسط روح شیطانی به نام سارگراس تسخیر شده بود که از مدیو در نقشه اش برای تسخیر آزروت استفاده کرد. مدیو با جادوگر اورک به نام گولدان تماس گرفت، و با همدیگر، دروازه تاریک را باز کردند، که اجازه داد تا سپاه سوزان نابودی آزروت را آغاز کند. مدت کمی بعد، مدیو توسط یک گروه رهبری شده توسط یکی از دوستانش با نام لوتار کشته شد. مدت کوتاهی قبل از آغاز نبرد سوم، مدیو به شکل یک پیامبر مرموز بازگشت، تا با جهتدهی به وقایع خاصی، یک اتحاد را بین نژادهای میرا بر کالیمدور شکل دهد، که در نهایت آنها را در جنگ کوه هایجال به پیروزی رساند. نام این پیامبر در زبان تالاسی به معنی «نگهدارنده رازها» است. عصای بزرگ نگهبان، آتی اش از آن او بود. صدای او در بازی هنر نبرد 3 توسط مایکل بل و در دنیای هنر نبرد و سپاه سوزان توسط کام کلارک اجرا شد.

Advertisement