دنیای وارکرفت
Advertisement

صفحه‌هایی که در این رده فهرست می‌شوند، برچسب {{حذف سریع}} خورده‌اند. یک مدیر پس از بازبینی این صفحه‌ها و اطمینان از برخورداری هر صفحه از یکی از معیارهای ویکیا اقدام به‌حذف صفحه‌ها می‌کند.

وقتی مقاله‌ای حذف شود، این امر در سیاهه‌ها منعکس می‌شود.

All items (1)

Advertisement