دنیای وارکرفت
Advertisement

الگو یا Template

الگوها برای راحتی کار طراحان و جلوگیری از نوشتن کدهای یکسان در صفحات مختلف توسط کاربران ایجاد می شوند.

All items (7)

Advertisement