دنیای وارکرفت
Advertisement

نحوه استفاده

کد
{{wow-inline}}
نتیجه

WoW Icon 16x16.gif

مرتب سازی

اگر شما از این آیکون استفاده می کنید این یک جدول قابل مرتب شدن است، بدون استفاده از هر گونه نوشته ای از کد زیر استفاده کنید. از این قابلیت در صورتیکه قصد استفاده از این الگو در header را دارید خود داری کنید. (== {{wow-inline}} ==)

{{wow-inline|}}
Advertisement