دنیای وارکرفت
Advertisement
توضیح
این الگو TOC را به سمت چپ شیفت می‌دهد.
کاربرد

الگوی مقابل را به صفحه اضافه کنید. {{tocleft}}


Advertisement