دنیای وارکرفت
Advertisement
کاربرد

استفاده از این الگو باعث می‌شود که دستور <br clear="all" /> به کد صفحه اضافه شود. نتیجهٔ کاربردی این کار، آن است که متن به سر سطر می‌رود، به نحوی که از تمام تصاویر و جعبه‌های ویرایشی که در سمت چپ و راست شناور (float) شده‌اند،‌ پایین‌تر قرار بگیرد، و یک سطر کامل در اختیار داشته باشد.

Advertisement