دنیای وارکرفت
Advertisement
توضیحات الگو (برای الگوی بالا، بعضی اوقات پنهان و مخفی است)

این الگو یک زیربخش توضیحات مانند آنچه شما هم اکنون می بینید ایجاد می کند که مطالب آن از صفحه دیگری آورده شده اند.

کاربرد

<noinclude>{{توضیحات}}</noinclude>


برای ویرایش این متن به الگو:توضیحات/توضیحات مراجعه کنید! (این چگونه کار میکند؟)
توضیحات الگو (برای الگوی بالا، بعضی اوقات پنهان و مخفی است)

این الگو یک زیربخش توضیحات مانند آنچه شما هم اکنون می بینید ایجاد می کند که مطالب آن از صفحه دیگری آورده شده اند.

کاربرد

<noinclude>{{توضیحات}}</noinclude>


برای ویرایش این متن به الگو:توضیحات/توضیحات مراجعه کنید! (این چگونه کار میکند؟)
Advertisement