FANDOM


الگو یا Template

الگوها برای راحتی کار طراحان و جلوگیری از نوشتن کدهای یکسان در صفحات مختلف توسط کاربران ایجاد می شوند.

لیستی از الگوهای ساخته شده را در زیر می بینید.

الگو:Documentation

الگو:Infobox_game

الگو:Tocright


سعی بر این است که تمام الگوهای سایت اصلی Wowwiki در این سایت نیز قرار گیرد.