FANDOM


پری های شب، یا کالدرای (به معنی فرزندان ستارگان در زبان بومی دارناسوس) دارای تاریخچه ای بلند و شگفت انگیز هستند. آن ها ساکن قاره ی باختری کالیمدور هستند. پری های شب به یک دوران طولانی پنهان شدن، در پایان نبرد سوم پایان دادند، و جزو اعضای اتحاد درآمدند.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.