دنیای وارکرفت
Advertisement

قاره آزروت (یا تحت عنوان قاره بادطوفان یکی از سه قاره ای است که پادشاهی های خاور را تشکیل می دهند و در جنوب کاز مودان قرار دارد. با این وجود که آزروت برای مدتی در طی نبرد دوم جزو قلمرو هورد بود، بیشتر آن توسط اتحاد آزاد شده است. آن شامل منطقه بادطوفان و شهر بادطوفان (پایتخت منطقه)، و تعدادی مناطق کناری آن ها می شود.

Advertisement